12
آگوست

پوشاندن عیب دیوار با رنگ، راهی داره؟

دیوار: قسمتی از دیوار خانه ما دچار مشکل شده، باد کرده و ور آمده است. قصد نداریم تعمیرات منزل انجام دهیم و فقط می خواهیم دیوار را رنگ بزنیم....

ادامه مطلب