24
نوامبر

عایق صدا نوفه پیکره ای

عایق صدا نوفه پیکره ای

عایق صدا نوفه پیکره ای مانند راه رفتن صدای که از اجزای ساختمان انتقال می یابد