26
سپتامبر

Acoustic foam

فوم شانه تخم مرغی در عایق صدا دیوار مشترک آپارتمان

استفاده از فوم شانه تخم مرغی در روی دیوار مشترک آپارتمان باعث عایق صدا شدن آن می شود.