26
سپتامبر

Acoustic foam1

تاثیر فوم هرمی در عایق صدا

استفاده از فوم هرمی در دیوار مشترک آپارتمان باعث جذب صدا و عایق صدا می شود