26
سپتامبر

Sound insulation common wall of the apartment

سیم کشی در عایق صدا دیوار مشترک آپارتمان

اضافه کردن سیم برق و نصب روی دیوار نهایی در عایق صدا دیوار مشترک در آپارتمان