26
سپتامبر

Refractory foam

فوم الاستومری

استفاده از فوم الاستومرید در عایق صدا دیوار مشترک در آپارتمان باعث می شود صدا ها به طور نامحسوسی گرفته شود.