26
سپتامبر

Sound insulation common wall of the apartment02

عایق صدا برای دیوار مشترک آپارتمان

قزار دادن ام دی اف به عنوان سطح نهایی در عایق صدا دیوار مشترک آپارتمان