26
سپتامبر

Sound insulation common wall of the apartment03

اجرایی دیوار مشترک عایق صدا در آپارتمان

قرار دادن چند لایه فوم عایق صدا در دیوار مشترک مانع عبور صدا به آپارتمان کناری می شود و صدا در چند مرحله شکسته می شود.