21
آوریل

فوم عایق صدا

عایق صوتی دو جداره

گذاشتن فوم سایلنت برای عایق کردن صدا روی دیوار دوجداره