عایق صوتی دیوار مشترک

عایق صوتی دیوار مشترک

عایق صوتی دیوار مشترک با استفاده از پشم سنگ و کناف کاهش صدا تا 85 درصد مناسب دیوار مشترک همسایه