12
آگوست

اجرای پروژه

 

  • عقد قرارداد مجزا در خصوص اجرای پروژه
  • قیمت ذکر شده در قرارداد اگر تا حین اجری پروژه بالا برود مسولیت آن بعهده شرکت می باشد.
  • به ازای تاخیر در اتمام پروژه، شرکت به ازای هر روز تاخیر جریمه ای به کارفرما متقبل می کند.
  • بعد از اتمام پروژه شرکت پروژه انجام شده را گارانتی می کند
  •