12
آگوست

ارائه طرح نهایی

 

  • اصلاح طرح انتخاب  شده با توجه به اعمال نظر نهایی
  • تکمیل و پرداختن به جزییات طرح انتخابی در جهت ارتقاء کیفی طرح
  • ارائه کلیه مدارک و نقشه های عنوان شده در قرارداد به کارفرما ( شامل نوع متریال،دیتیل اجرایی،پیش فاکتور اجرا)