12
آگوست

ایده پردازی و طراحی

 

  • اتود های اولیه بر اساس شرایط پروژه
  • تطبیق ایده های طراح با خواسته های کار فرما
  • ارائه یک یا چند آلترناتیو بر اساس شرایط حاکم بر پروژه و نیاز کارفرما
  • انتخاب یکی از آلترناتیو ها توسط کارفرما و اعمال نظر نهایی ایشان