12
آگوست

مشاوره و عقد قرارداد

 

  • دریافت اطلاعات  و مدارک مورد نیاز پروژه
  • شناخت و بررسی خواسته های کارفرما
  • بازدید از محل پروژه
  • بررسی گزارش تهیه شده توسط طراحان شرکت
  • ارائه نتیجه  بازدید و ارائه طرح کلی به کارفرما
  • عقد قرارداد