محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری
30
آگوست

روش اندازه گیری و محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

 

روش اندازه گیری و محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

روش اندازه گیری و محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری خیلی ساده هست فقط ماشین حساب می خواهد و کمی حوصله.

 

 کاغذ دیواری ها به شکل رول در اندازه های مشخص تولید می شوند که عبارتند از:
١.عرض ۵٣ سانتیمتر در ١۰ متر طول
٢.عرض ٧۰ سانتیمتر در ١۰ متر طول
٣.عرض ١۰۶ سانتیمتر در ١۵ متر طول

پیش از این که اقدام به خرید کاغذ دیواری نمایید ابتدا کروکی فضای خود را بر روی کاغذ رسم و با توجه به آن شروع به اندازه گیری نمایید.

 

روش اندازه گیری :

 ابتدا ارتفاع دیوار را اندازه بزنید و سپس عرض دیوار، اگر ارتفاع کل فضای شما یکسان است دیگر نیاز به اندازه گیری ارتفاع سایر دیوار ها نمی باشد ،فقط عرض هر دیوار را جداگانه اندازه گیری نمایید و در صورت متغییر بودن ارتفاع هر کدام را جداگانه اندازه گیری و بر روی کروکی خود یادداشت نمایید.

نکته : دیوارهایی را که پنجره و یا درب در آن می باشد فقط فضا هایی را که دیوار کامل است اندازه بگیرید.

روش محاسبه :

شما برای محاسبه باید از عرض کاغذدیواری خود اطلاع داشته باشید تا بتوانید از فرمول زیر تعداد رول مورد نیاز خود را محاسبه نمایید .

کاغذ دیواری عرض ۵٣ سانتیمتر:
زمانی که ارتفاع کمتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ٢١٢=تعداد رول}
زمانی که ارتفاع بیشتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ١۵٣=تعداد رول}
 
کاغذ دیواری عرض ٧۰ سانتیمتر:
زمانی که ارتفاع کمتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ٢٨۰=تعداد رول}
زمانی که ارتفاع بیشتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ٢١۰=تعداد رول}
 
کاغذ دیواری عرض ١۰۶ سانتیمتر:
زمانی که ارتفاع کمتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۶٣۶=تعداد رول}
زمانی که ارتفاع بیشتر از ٢۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۵٣۰=تعداد رول}
نکته : درصورتیکه عدد شما اعشاری به دست آمد ، عدد را به بالا رند نمایید.

انتخاب درست کاغذ دیواری

درباره شرکت کهن آشیانه آنامیس