پاک کردن لکه های مداد رنگی و … جای دست لکه های سیاه روی دیوار